Privacyverklaring

Deze versie: 24 mei 2018

Rasa vindt de bescherming van je persoonlijke levenssfeer belangrijk. Daarom willen we je met deze privacyverklaring informeren over ons beleid in verband met de verwerking van persoonsgegevens. Als Rasa persoonsgegevens verwerkt, gebeurt dat enkel binnen de doelstelling van de vereniging, nl. het toegankelijk maken van hedendaagse beeldende kunst en cultuur via het ontwikkelen en verspreiden van diverse kunsteducatieve projecten, het organiseren van begeleide bezoeken en vormingsactiviteiten en het uitgeven van omkaderende publicaties.

 

Online communicatie

Voor de Nieuwsbrief verwerken we enkel je naam, voornaam en e-mailadres. Je bent ten allen tijde vrij om jezelf uit te schrijven of je gegevens aan te passen via de links onderaan elke nieuwsbrief.
 
Op de Facebook-pagina van Rasa beslis je zelf of je onze informatie volgt of niet. Je bent ook vrij om dit stop te zetten wanneer je maar wil.

Wanneer je de Rasa-website bezoekt enkel om informatie te vinden over Rasa, haar projecten en diensten of over de onderwerpen en items die op de Rasa-site voorkomen, worden van jou geen persoonsgegevens verwerkt. Wel gebruikt de site Google Analytics om statistische gegevens over het gebruik ervan te verzamelen.

Persoonlijke gegevens (enkel naam en e-mailadres) die meegestuurd worden met online evaluatieformulieren worden alleen daarin bewaard en niet voor andere doeleinden gebruikt. Verwerking van evaluaties gebeurt anoniem. Online worden de ingevulde formulieren na 30 dagen verwijderd.

 

Samenwerkingen

Voor alle andere personen en organisaties geldt, dat we enkel die gegevens verwerken zoals naam, adres, telefoonnummers, e-mailgegevens en websites, organisatiegegevens, CV en beroepskwalificaties die expliciet aan ons worden gegeven om de samenwerking met de vereniging te kunnen uitvoeren, hetzij als afnemer van of deelnemer aan de projecten en activiteiten, hetzij als leverancier van producten of diensten of als medewerker aan de organisatie. Onder deze laatste categorie vallen de leden van de vereniging en van de raad van bestuur, de personeelsleden, freelancers, vrijwilligers en stagiairs.

Deze persoonlijke gegevens kunnen zolang bewaard worden als nodig is omwille van wettelijke verplichtingen of voor de historiek van de werking van Rasa. Gegevens die niet langer relevant zijn worden regelmatig verwijderd, ten laatste 7 jaar na het laatste contact.

 

Fotografie

Je kan als deelnemer aan de activiteiten van Rasa te kennen geven of je al dan niet wil worden gefotografeerd. Voor minderjarigen vragen we bij fotoreportages de expliciete toestemming van ouders of begeleiders. Indien er toch foto’s zouden worden gemaakt en gepubliceerd tegen je wil in, kan je doorgeven dat je de foto’s wil laten verwijderen via rasa@rasa.be. Wij ondernemen dan zo vlug mogelijk actie.   

 

Inzagerecht

Als je denkt dat Rasa gegevens bewaart van jou en je deze wil verifiëren, wijzigen of eventueel laten verwijderen, kan je hiervoor contact opnemen via rasa@rasa.be. Om gebruik te maken van deze rechten stuur je ons een e-mail met als bijlage een kopie van je identiteitskaart of een brief met voormelde bijlage naar het hierboven vermelde postadres van Rasa.

 

Beleid en voorwaarden

Telkens als je persoonsgegevens verstrekt, zal Rasa ze behandelen in overeenstemming met het hier geschreven beleid en met de wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens.

Jijzelf garandeert dat de gegevens die je aan Rasa meedeelt ook aan jou toebehoren, of althans dat jij de toestemming hebt om ze te gebruiken en aan Rasa mee te delen. Mocht je merken dat iemand anders zich voor jou voordoet, kan je steeds  contact opnemen via rasa@rasa.be of telefonisch op +3237768688. Rasa zal je dan vragen je identiteit te bewijzen.

Indien je bepaalde berichten of communicatie van Rasa als ongepast ervaart, kan je contact opnemen langs dezelfde weg.

 

Verwerking van persoonsgegevens

Rasa verzamelt of verwerkt geen gevoelige persoonsgegevens of gegevens waarvoor jouw expliciete schriftelijke toestemming is vereist.

Rasa zal de door jou verstrekte persoonsgegevens in principe enkel verwerken voor de doeleinden vermeld in deze Privacyverklaring. Als Rasa je persoonsgegevens voor andere doeleinden zou wensen te verwerken of door wil geven aan derden waar zij mee samenwerkt, zal zij daarvoor je uitdrukkelijke toestemming vragen en kan je je daartegen verzetten.  

Deze meldingsplicht en de voorafgaande toestemmingsvereiste bij doorgifte van persoonsgegevens aan derden, gelden echter niet indien Rasa de persoonsgegevens verwerkt binnen de doeleinden opgegeven van haar werking maar voor de praktische uitwerking hiervan beroep doet op aanneming van dienstverleners. 

Rasa zal in geen geval persoonsgegevens doorgeven aan derden omwille van commerciële redenen. Rasa kan wel toegang verlenen tot jouw persoonsgegevens op verzoek van de gerechtelijke autoriteiten en de bevoegde politiediensten.

De persoonsgegevens die Rasa verzamelt, worden opgeslagen in een computerbestand dat in een beveiligde omgeving wordt bewaard.  Alleen bepaalde personen in dienst van Rasa, of bepaalde personen of entiteiten waarmee Rasa een overeenkomst heeft gesloten, hebben toegang tot jouw gegevens.  Hun toegang is steeds beperkt tot de mate waarin ze die nodig hebben voor de uitoefening van hun functie of opdracht.

Back- ups van door Rasa verzamelde persoonsgegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van Rasa die beschikken over de nodige toegangsrechten.

 

Gebruik van cookies

Tijdens je bezoek aan deze site kunnen er zogenaamde cookies gebruikt worden.  Dit zijn kleine stukjes informatie die op de harde schijf van je computer worden geplaatst.  Bij een volgend bezoek aan onze website zullen ze ervoor zorgen dat je makkelijker kunt surfen omdat je je bijv. niet opnieuw moet aanmelden of niet opnieuw jouw voorkeuren of paswoord moet ingeven.   

De informatie die door deze cookies wordt verzameld, kan gebruikt worden om een persoonsprofiel op te stellen dat ervoor zorgt dat het informatieaanbod beter op jouw wensen en voorkeuren is afgestemd.
 
Voorts worden cookies gebruikt met het oog op het verzamelen van statistische informatie (page requests, visits, visitor, …).  De site gebruikt hier Google Analytics voor.

Je hebt de mogelijkheid je browser zodanig in te stellen dat je een bericht krijgt telkens wanneer een cookie wordt aangemaakt.  Bovendien kan je cookies op iedere ogenblik van jouw harde schijf verwijderen. Je kan ook cookies uitschakelen in je internetbrowser, hoewel sommige onderdelen van de Rasa-site dan niet meer correct zullen werken. 

 

Links op de website

Op onze website zijn er verwijzingen naar andere sites (links). Daarmee kom je op de websites van anderen, kunstenaars, organisaties of ondernemingen terecht. Voor de inhoud en de gegevensbescherming van deze sites is Rasa niet verantwoordelijk.

 

Update van deze privacyverklaring

Rasa zal deze privacyverklaring bijwerken naar aanleiding van gewijzigde diensten of wijzigingen in de privacywetgeving. De datum van de laatste versie wordt bovenaan het document vermeld.

Heb je nog vragen met betrekking tot het gebruik van je persoonsgegevens door Rasa? Neem dan contact met ons op via rasa@rasa.be.

 

Privacy Commissie

Voor meer inlichtingen over de privacywetgeving of om een klacht in te dienen kan je terecht bij de ‘Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer’, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel of via hun website : https://www.privacycommission.be/nl